Học Phí

Học phí được tính bằng đô Úc (AUD) và có thể được thay đổi mà không thông báo. Học phí có thể bao gồm 1, 2, 3, hoặc 4 học kỳ của môn Tiếng Anh Tăng Cường Cho Trung Học.

Tải biểu giá học phí, kể cả chi phí phụ trội cho trường học và sinh hoạt. Học phí không bao gồm chi phí đi lại từ Úc hoặc phí nhập cảnh.

Tải biểu giá

Phí 2019

Phí 2020

Choose your language