Nhà > Cho Học Sinh > Câu Thường Được Hỏi Của Học Sinh

Câu Thường Được Hỏi Của Học Sinh

Bảo Hiểm Y Tế Cho Du Học Sinh Là Gì?

Overseas Student Health Cover (OSHC – Bảo Hiểm Y Tế Cho Du Học Sinh) cung cấp bảo hiểm y tế và bệnh viện cho học sinh đang du học ở Bang Nam Úc. OSHC sẽ hỗ trợ chi phí, bao gồm tiền bác sỹ, xe cứu thương, phí nằm viện, và thuốc thang. South Australia Government Schools (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc) có thể tổ chức OSHC cho học sinh có chiếu khán du học để được bảo hiểm trong suốt thời gian theo học. Nếu bạn là học sinh của Chương Trình Học Tập Nước Ngoài (Study Abroad Program), OSHC được bao gồm trong chi phí chương trình. Nếu bạn là học sinh trong Chương Trình Tiểu Học hoặc Tốt Nghiệp Phổ Thông, OSHC được tính thêm vào học phí.

Tại sao tôi cần Bảo Hiểm Y Tế Cho Du Học Sinh?

Là du học sinh, bạn phải có Bảo Hiểm Y Tế Cho Du Học Sinh trong suốt thời gian có chiếu khán du học. Bảo hiểm để chắc rằng bạn tiếp cận được các dịch vụ y tế thiết yếu khi đang ở Úc.

Bạn có thể sống ở đâu tại Bang Nam Úc?

Nếu bạn 12 tuổi trở lên, nhân viên của Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc có thể sắp xếp cho cư trú cùng gia đình người bản xứ thích hợp và đủ điều kiện, khi bạn là thành viên của Chương Trình Du Học Sinh. Học sinh có thể chọn sống với gia đình người bản xứ được chọn lọc hoặc với thành viên gia đình. Cách khác là học sinh có thể sống với phụ huynh, nếu phụ huynh có Chiếu Khán Giám Hộ (Guardian Visa).

Tôi có thể làm việc khi đang học ở Bang Nam Úc?

Nếu bạn muốn làm việc khi đang học ở Úc, bạn phải tuân thủ điều kiện chiếu khán và chính sách của Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc về việc đi làm bán thời gian. Xin bấm vào đây để đọc thêm thông tin về những chính sách nầy và về việc làm bán thời gian cho du học sinh ở Bang Nam Úc.

Ai sẽ giúp khi tôi có vấn đề?

Có nhiều người có thể giúp bạn khi bạn có vấn đề ở trường học, bao gồm Giám Đốc Chương Trình Du Học Sinh, giáo viên phụ trách, tư vấn viên nhà trường, và nhân viên của Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc. Trong trường hợp khẩn cấp, Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc có đường dây khẩn cấp 24 giờ để đáp ứng yêu cầu trợ giúp của bạn.

Có trao đổi học sinh hoặc học bổng không?

Chương Trình Du Học Sinh của chúng tôi không phải là một chương trình hỗ tương. Chúng tôi hiện nay không cấp học bổng cho du học sinh, tuy nhiên, xin hỏi lại công ty tư vấn du học của bạn về học bổng hoặc cơ hội trợ giúp tài chính của nước bạn cho du học.