Nhà > Chọn Lựa Học Tập

Chọn Lựa Học Tập

Học Tiểu Học

5-12 tuổi

Học Tiểu Học

Học Trung Học

13 – 15 tuổi

Học Trung Học

Người Phụ Thuộc

Nếu bạn là một sinh viên du học ở trường đại học hoặc học viện ở Bang Nam Úc, hoặc có visa chờ từ một visa du học, bạn có thể ghi danh cho con cái chưa có gia đình như người phụ thuộc vào một trường công lập chính phủ Bang Nam Úc.

Xem những chọn lựa cho người phụ thuộc

Du Khảo

Du khảo là chuyến đi ngắn ngày thiết kế cho nhóm du học sinh từ 10 tuổi trở lên.

Tìm hiểu thêm về du khảo