South Australian Government Schools (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc) cũng tham gia tổ chức các cuộc du khảo cùng với International Education Services (IES – Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế). Du khảo là những chuyến đi ngắn ngày cho nhóm du học sinh từ 10 tuổi trở lên. Học sinh cùng trường hoặc khác trường tham gia trong chương trình do cơ quan nước ngoài, văn phòng du lịch, hoặc tư vấn du học đề ra.

Mục đích của du khảo là để tạo cơ hội cho học sinh:

  • trải nghiệm lối sống Úc
  • hiểu văn hóa học đường Úc
  • hoà mình vào môi trường nói tiếng Anh
  • biết về thế giới ngoài đất nước của mình

Các cuộc du khảo cũng có thể tập trung vào một chủ đề cụ thể, thí dụ như toán, khoa học, hoặc thể thao, và phần lớn những hoạt động trong cuộc du khảo được đặt trên nền tảng nầy. Du khảo có thời gian khác nhau từ vài ngày đến vài tuần. Mỗi chương trình được thiết kế cho phù hợp với nhu cầu của từng nhóm.

Cuộc du khảo điển hình thường gồm những việc sau:

  • Lớp tiếng Anh tăng cường
  • Buổi chuyên đề cho học sinh
  • Sinh hoạt tập thể
  • Cư trú cùng người bản xứ
  • Du ngoạn

Du khảo làm tăng tiến ý thức cộng đồng ở trường học. Nó giúp các trường cổ vũ hệ thống giáo dục Úc và tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm việc học tập ở Bang Nam Úc để có thể tham gia chương trình du học của chúng tôi trong tương lai.