Học kỳ và ngày nộp đơn

wdt_ID2017Học kỳNgày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 30 Tháng 1 - 13 Tháng 4 1 Tháng 11 2016
2 Học kỳ 2 29 Tháng 4 - 7 Tháng 7 31 Tháng 1 2017
3 Học kỳ 3 24 Tháng 7 - 29 Tháng 9 25 Tháng 4 2017
4 Học kỳ 4 16 Tháng 10 - 15 Tháng 12 18 Tháng 7 2017


wdt_ID2018Học kỳNgày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 29 Tháng 1 - 13 Tháng 4 31 Tháng 10 2017
2 Học kỳ 2 30 Tháng 4 - 6 Tháng 7 30 Tháng 1 2018
3 Học kỳ 3 23 Tháng 7 - 28 Tháng 9 24 Tháng 4 2018
4 Học kỳ 4 15 Tháng 10 - 14 Tháng 12 17 Tháng 7 2018


wdt_ID2019Học kỳNgày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 29 Tháng 1 - 12 Tháng 4 31 Tháng 10 2018
2 Học kỳ 2 29 Tháng 4 - 5 Tháng 7 29 Tháng 1 2019
3 Học kỳ 3 22 Tháng 7 - 27 Tháng 9 23 Tháng 4 2019
4 Học kỳ 4 14 Tháng 10 - 13 Tháng 12 16 Tháng 7 2019


wdt_ID2020Học kỳNgày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 28 Tháng 1 - 9 Tháng 4 30 Tháng 10 2019
2 Học kỳ 2 27 Tháng 4 - 3 Tháng 7 28 Tháng 1 2020
3 Học kỳ 3 20 Tháng 7 - 25 Tháng 9 21 Tháng 4 2020
4 Học kỳ 4 12 Tháng 10 - 11 Tháng 12 14 Tháng 7 2020


 

Tải mẫu đơn xin

Tiếng Việt

Choose your language