ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมอาจรวมถึงการสนับสนุนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาแบบเร่งรัดจำนวน1, 2, 3 หรือ 4 ภาคเรียน

ดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียม สิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตรและค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนและค่าครองชีพพิเศษค่าธรรมเนียมไม่รวมค่าเดินทางไปและกลับจากออสเตรเลียหรือค่าวีซ่า

ดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียม

wdt_ID 2017 Fees 2018 Fees 2020 Fees 2021 Fees 2022 fees
1 English English
2 Simplified Chinese Simplified Chinese
3 Traditional Chinese Traditional Chinese

Choose your language