ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมอาจรวมถึงการสนับสนุนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาแบบเร่งรัดจำนวน1, 2, 3 หรือ 4 ภาคเรียน

ดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียม สิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตรและค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนและค่าครองชีพพิเศษค่าธรรมเนียมไม่รวมค่าเดินทางไปและกลับจากออสเตรเลียหรือค่าวีซ่า

ดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียม

Choose your language