ท่านสามารถเลือกการเตรียมการเกี่ยวกับที่พักอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ที่พักแบบโฮมสเตย์

ถ้าท่านอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เราสามารถจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ให้ท่านอยู่กับครอบครัวคนออสเตรเลียที่ดูแลเอาใจใส่

ครอบครัวโฮมสเตย์ของเราผ่านการคัดเลือกและได้รับการรับรองเป็นรายๆไป เพื่อให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านแก่นักเรียนต่างชาติของเรา เราจะสัมภาษณ์ครอบครัวนั้นๆในบ้านของพวกเขา เพื่อประเมินสิ่ง แวดล้อมในบ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกของพวกเขา และเพื่อให้เราเข้าใจในความสนใจและวิถีชีวิตของพวกเขาดียิ่งขึ้น นี่ช่วยเราให้สามารถจับคู่ท่านกับครอบครัวโฮมสเตย์ให้เหมาะที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความผาสุกของท่าน สมาชิกทุกคนในครอบครัวโฮมสเตย์ที่มีอายุเกิน 18 ปี ผ่าน  Working With Children Check (WWCC, การตรวจเช็คด้านการทำงานกับเด็ก)

ครอบครัวโฮมสเตย์ของท่าน จะให้สิ่งต่อไปนี้แก่ท่าน:

  • ห้องนอนพร้อมเครื่องเรือน
  • อาหารประจำวัน (อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น)
  • ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในครัวเรือนร่วมกัน
  • ความช่วยเหลือในการเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน เมื่อท่านมาถึงครั้งแรก
  • ความช่วยเหลือด้านการใช้การขนส่งสาธารณะ
  • ความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคาร (ถ้าต้องการ)

ที่พักที่ได้รับการแต่งตั้ง

ท่านสามารถเลือกที่จะอยู่กับญาติหรือเพื่อนของครอบครัวก็ได้

การอยู่กับญาติ

ท่านสามารถอยู่กับญาติผู้ที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบจาก

Department of Home Affairs (DHA, บริการด้านวีซ่าและการเข้าเมือง) คำว่า ‘ญาติ’ ได้รับการนิยามว่าเป็นบิดามารดา บิดามารดาเลี้ยง พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องต่างบิดามารดา ปู่ย่าตายยาย ปู่ย่าตายยายเลี้ยง ป้าน้าอา ป้าน้าอาเลี้ยง ลุงหรือลุงเลี้ยง

การอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติ

คนที่ไม่ใช่ญาติจะต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปและจะได้รับการรับรองให้เป็นครอบครัวโฮมสเตย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง