ภาคเรียนและวันรับสมัคร

wdt_ID 2019 (2562) วันที่เปิดเรียน วันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 28 มกราคม - 9 เมษายน 30 ตุลาคม 2018 (2561)
2 ภาคเรียนที่ 2 29 เมษายน - 5 กรกฎาคม 29 มกราคม 2019 (2562)
3 ภาคเรียนที่ 3 22 กรกฎาคม- 27 กันยายน 23 เมษายน 2019 (2562)
4 ภาคเรียนที่ 4 14 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 16 กรกฎาคม 2019 (2562)
wdt_ID 2020 (2563) วันที่เปิดเรียน วันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 28 มกราคม - 9 เมษายน 30 ตุลาคม 2019 (2562)
2 ภาคเรียนที่ 2 27 เมษายน - 3 กรกฎาคม 28 มกราคม 2020 (2563)
3 ภาคเรียนที่ 3 20 กรกฎาคม- 25 กันยายน 21 เมษายน 2020 (2563)
4 ภาคเรียนที่ 4 12 ตุลาคม - 11 ธันวาคม 14 กรกฎาคม 2020 (2563)
wdt_ID 2021 (2564) วันที่เปิดเรียน วันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 1 กุมภาพันธ - 16 เมษายน 23 พฤศจิกายน 2020 (2563)
2 ภาคเรียนที่ 2 3 พฤษภาคม - 9 กรกฎาคม 2 กุมภาพันธ 2021 (2564)
3 ภาคเรียนที่ 3 26 กรกฎาคม- 1 ตุลาคม 27 เมษายน 2021 (2564)
4 ภาคเรียนที่ 4 18 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 20 กรกฎาคม 2021 (2564)

Choose your language