ภาคเรียนและวันรับสมัคร

wdt_ID 2020 (2563) วันที่เปิดเรียน วันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 28 มกราคม - 9 เมษายน 30 ตุลาคม 2019 (2562)
2 ภาคเรียนที่ 2 27 เมษายน - 3 กรกฎาคม 28 มกราคม 2020 (2563)
3 ภาคเรียนที่ 3 20 กรกฎาคม- 25 กันยายน 21 เมษายน 2020 (2563)
4 ภาคเรียนที่ 4 12 ตุลาคม - 11 ธันวาคม 14 กรกฎาคม 2020 (2563)
wdt_ID 2021 (2564) วันที่เปิดเรียน วันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 27 มกราคม - 9 เมษายน 29 ตุลาคม 2020 (2563)
2 ภาคเรียนที่ 2 27 เมษายน - 2 กรกฎาคม 27 มกราคม 2021 (2564)
3 ภาคเรียนที่ 3 19 กรกฎาคม - 24 กันยายน 20 เมษายน 2021 (2564)
4 ภาคเรียนที่ 4 11 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 13 กรกฎาคม 2021 (2564)
wdt_ID 2022 School term dates Last date to apply
1 Term 1 31 January - 14 April 2 November 2021
2 Term 2 2 May - 8 July 1 February 2022
3 Term 3 25 July - 30 September 26 April 2022
4 Term 4 17 October - 16 December 20 July 2022

Choose your language