ภาคเรียนและวันรับสมัคร

wdt_ID2017 (2560)วันที่เปิดเรียนวันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 30 มกราคม - 13 เมษายน 1 พฤศจิกายน 2016 (2559)
2 ภาคเรียนที่ 2 29 เมษายน- 7 กรกฎาคม 31 มกราคม 2017 (2560)
3 ภาคเรียนที่ 3 24 กรกฎาคม - 29 กันยายน 25 เมษายน 2017 (2560)
4 ภาคเรียนที่ 4 16 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 18 กรกฎาคม 2017 (2560)


wdt_ID2018 (2561)วันที่เปิดเรียนวันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 29 มกราคม - 13 เมษายน 31 ตุลาคม 2017 (2560)
2 ภาคเรียนที่ 2 30 เมษายน - 6 กรกฎาคม 30 มกราคม 2018 (2561)
3 ภาคเรียนที่ 3 23 กรกฎาคม- 28 กันยายน 24เมษายน 2018 (2561)
4 ภาคเรียนที่ 4 15 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 17 กรกฎาคม 2018 (2561)


ดาวน์โหลดใบสมัคร

ภาษาไทย

Choose your language