ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมอาจรวมถึงค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัดเป็นเวลา 1, 2, 3 หรือ 4 ภาคเรียน

ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียมหลักสูตร สิ่งที่หลักสูตรครอบคลุมและค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนและค่าครองชีพเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปและกลับจากออสเตรเลียหรือค่าวีซ่า

ตารางค่าธรรมเนียม

wdt_ID 2017 Fees 2018 Fees 2020 Fees 2021 Fees 2022 fees
1 English English
2 Simplified Chinese Simplified Chinese
3 Traditional Chinese Traditional Chinese

Choose your language