ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมอาจรวมถึงค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัดเป็นเวลา 1, 2, 3 หรือ 4 ภาคเรียน

ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียมหลักสูตร สิ่งที่หลักสูตรครอบคลุมและค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนและค่าครองชีพเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปและกลับจากออสเตรเลียหรือค่าวีซ่า

ตารางค่าธรรมเนียม

Choose your language