หลักสูตรและวุฒิ

หลักสูตรออสเตรเลียได้รับการออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการและความสนใจทางวิชาการของนักเรียนและนำทางพวกเขาไปสู่เส้นทางในอนาคตตามอุดมคติของพวกเขา

สาระการเรียนรู้แกนได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาศิลปะ ภาษาต่างๆ สุขศึกษาและพลศึกษา เทคโนโลยีและการศึกษาเกี่ยวกับงาน โรงเรียนต่างๆจัดรายวิชาเฉพาะทางและหลักสูตรความสนใจพิเศษกว้างขวางภายในสาระการเรียนรู้แกน ซึ่งท้าทายนักเรียนให้พัฒนาทักษะและสมรรถนะต่างๆที่จำเป็น

รายวิชาเฉพาะทางรวมถึงวิชาชีวิทยาทางทะเล การให้บริการ การโต้คลื่น การศึกษานอกสถานที่ การลีลาศ ดนตรีและการถ่ายภาพ หากท่านต้องการลองเรียนวิชาใหม่ ท่านควรพิจารณาสิ่งนี้เมื่อเลือกโรงเรียนของท่าน

หลักสูตรความสนใจพิเศษมีให้นักเรียนที่มีความสามารถหรือความรักในสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ เช่น ภาษา ดนตรี ศิลปะ การแสดงและกีฬา การจะเข้าเรียนหลักสูตรเหล่านี้ได้ นักเรียนอาจต้องมีหลักฐานด้านความถนัด การทดสอบหรือทดลองแสดงก่อนที่จะได้รับเข้าเรียน นอกจากนี้อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมพิเศษ

นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย รวมถึง กีฬา วงดนตรี การแข่งขันการออกแบบทางวิศวกรรม การโต้วาทีและการผลิตละคร

ประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (SACE)

SACE เป็นวุฒิทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติที่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ 11  และชั้นปีที่ 12 ในโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐเซาท์ออสเตรเลียได้รับ SACE แบ่งออกเป็นสองระยะคือระยะ 1และระยะ 2 ในการวางแผนการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของท่าน ท่านจะต้องเรียนจบหลักสูตรตามแผนการเรียนส่วนตัวของท่านในชั้นปีที่ 10 หรือเมื่อท่านเริ่มเรียนชั้นปีที่ 11 ท่านจะต้องเรียนได้ 200 หน่วยกิตเพื่อที่จะได้รับ SACE ด้วยการเรียนวิชาและหลักสูตรต่างๆผสมผสานกันระหว่างวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรชั้นปีที่ 11 ในประเทศของตนเองอาจได้ รับการโอนหน่วยกิตเพื่อรับ SACE ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SACE website

นักเรียนได้รับตำแหน่งการรับเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย (ATAR) บนพื้นฐานของผลการเรียนทางวิชาการของนักเรียน  ATAR เป็นที่ยอมรับสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคและการศึกษาต่อของออสเตรเลีย (TAFE) และมหาวิทยาลัยจำนวนมากทั่วโลกใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรปริญญา

โรงเรียนกับหลักสูตรปรับพื้นฐาน

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียไม่เปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน

โรงเรียนเปิดสอนวิชาหลากหลายกว่าและให้การเรียนที่มีความลึกซึ้งยิ่งกว่า ซึ่งจะเป็นการให้ทางเลือกมากขึ้นสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของท่าน  ที่สำคัญคือ นักเรียนชั้นปีที่ 12 ส่วนมากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL) เพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่แข็งแกร่งและทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนนจากระบบการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษนานาชาติ (IELTS)

นอกจากนี้ โรงเรียนของเรายังให้การดูแลและการสนับสนุนเป็นการส่วนตัวแก่นักเรียน เพื่อช่วยท่านให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาของท่าน รวมถึงการสนับสนุนในห้องเรียนและการให้คำปรึกษาส่วนตัว วิชาและเส้นทางการเรียนของท่าน ทุกโรงเรียนมีผู้จัดการหลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติที่อุทิศตนให้กับความสำเร็จ ความปลอดภัยและความผาสุกของท่าน