หลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษา

หากท่านอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป และต้องการที่จะเรียนเกินหนึ่งปี หลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษาของเราคือหลักสูตรสำหรับท่าน หลักสูตรระยะยาวนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านทำตามความสนใจด้านวิชาการและความใฝ่ฝันของท่านให้ลุล่วง ได้รับการศึกษาระดับโลกและตั้งเป้าหมายที่จะสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ท่านสามารถเริ่มเรียนในตอนต้นภาคเรียนใดก็ได้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 8 ถึง 12 เพื่อที่จะเข้าเรียนชั้นปีที่ 12 โดยตรง ท่านจะต้องเรียนสำเร็จชั้นปีที่ 11 หรือเทียบเท่าในประเทศบ้านเกิดของท่าน และมีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของท่าน ถ้าท่านมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด หรือมีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามระบบการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษนานาชาติ (IELTS) 5.5 หรือเทียบเท่า

ถ้าท่านจะเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีหรือน้อยกว่านี้ ท่านสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาหรือหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศระดับภูมิภาคของเรา

เงื่อนไขในการเข้าเรียน

เกณฑ์ด้านวิชาการ

ในการสมัครเรียนหลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษา ท่านต้องสอบได้คะแนนผ่านในรายวิชาหลักทางวิชาการของท่าน

เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อช่วยท่านให้ประสบความสำเร็จในการเล่าเรียนและปรับตัวเข้ากับชีวิตในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เราอาจแนะนำให้ท่านเรียน Intensive Secondary English Course (ISEC, หลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัด) ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของท่าน ท่านไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากท่านเรียน ISEC เราจะคอยเฝ้ามองความก้าวหน้าของท่าน  เพื่อตัดสินว่าท่านต้องเรียน ISEC  จำนวน 1, 2, 3 หรือ  4 เทอม ก่อนเข้าเรียนในห้องเรียนหลัก

ที่พัก

เราจะจัดที่พักให้ท่านอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่ดูแลเอาใจใส่ ผู้ที่จะช่วยให้ท่านมีประสบการณ์ชีวิตในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย หรือท่านอาจเลือกที่จะอยู่กับญาติหรือเพื่อนของครอบครัวก็ได้

สิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร

ก่อนมาถึง 

 • การดำเนินการสมัครเรียน
 • การจัดโรงเรียน
 • การจัดที่พักโฮมสเตย์
 • ชุดข้อมูลก่อนออกเดินทาง

เมื่อมาถึง

 • ไปพบและให้การต้อนรับที่สนามบินอะดิเลด
 • การแนะนำครอบครัวโฮมสเตย์
 • การให้การต้อนรับและพาชมโรงเรียน
 • ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนที่โรงเรียน
 • ช่วงการปฐมนิเทศที่โรงเรียน
 • วัสดุประกอบการเรียนและเครื่องเขียนในตอนเริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัด (ISEC)
 • การสนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนนักเรียน

 • การให้คำปรึกษาส่วนตัวและวิชา
 • รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการประจำภาคเรียน
 • ใบแจ้งผลการเรียน (ถ้าต้องการ)

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

 • การคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรียนต่างชาติ
 • การตรวจเช็คสวัสดิภาพอย่างสม่ำเสมอ
 • บริการทางโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

การคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรียนต่างชาติ

ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ท่านต้องมีการคุ้มครองสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (OSHC) สำหรับระยะเวลาวีซ่านักเรียนของท่าน OSHC คือการประกันทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้แพทย์ ค่ารถพยาบาล เอ็กซเรย์และตรวจเลือด คุ้มครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่ายารักษาโรค