ภาคเรียนและวันรับสมัคร

wdt_ID2018 (2561)วันที่เปิดเรียนวันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 29 มกราคม - 13 เมษายน 31 ตุลาคม 2017 (2560)
2 ภาคเรียนที่ 2 30 เมษายน - 6 กรกฎาคม 30 มกราคม 2018 (2561)
3 ภาคเรียนที่ 3 23 กรกฎาคม- 28 กันยายน 24เมษายน 2018 (2561)
4 ภาคเรียนที่ 4 15 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 17 กรกฎาคม 2018 (2561)


wdt_ID2019 (2562)วันที่เปิดเรียนวันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 28 มกราคม - 9 เมษายน 30 ตุลาคม 2018 (2561)
2 ภาคเรียนที่ 2 29 เมษายน - 5 กรกฎาคม 29 มกราคม 2019 (2562)
3 ภาคเรียนที่ 3 22 กรกฎาคม- 27 กันยายน 23 เมษายน 2019 (2562)
4 ภาคเรียนที่ 4 14 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 16 กรกฎาคม 2019 (2562)


wdt_ID2020 (2563)วันที่เปิดเรียนวันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 28 มกราคม - 9 เมษายน 30 ตุลาคม 2019 (2562)
2 ภาคเรียนที่ 2 27 เมษายน - 3 กรกฎาคม 28 มกราคม 2020 (2563)
3 ภาคเรียนที่ 3 20 กรกฎาคม- 25 กันยายน 21 เมษายน 2020 (2563)
4 ภาคเรียนที่ 4 12 ตุลาคม - 11 ธันวาคม 14 กรกฎาคม 2020 (2563)


ดาวน์โหลดใบสมัคร

ภาษาไทย

Choose your language