ภาคเรียนและวันรับสมัคร

wdt_ID 2020 (2563) วันที่เปิดเรียน วันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 28 มกราคม - 9 เมษายน 30 ตุลาคม 2019 (2562)
2 ภาคเรียนที่ 2 27 เมษายน - 3 กรกฎาคม 28 มกราคม 2020 (2563)
3 ภาคเรียนที่ 3 20 กรกฎาคม- 25 กันยายน 21 เมษายน 2020 (2563)
4 ภาคเรียนที่ 4 12 ตุลาคม - 11 ธันวาคม 14 กรกฎาคม 2020 (2563)
wdt_ID 2021 (2564) วันที่เปิดเรียน วันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 27 มกราคม - 9 เมษายน 29 ตุลาคม 2020 (2563)
2 ภาคเรียนที่ 2 27 เมษายน - 2 กรกฎาคม 27 มกราคม 2021 (2564)
3 ภาคเรียนที่ 3 19 กรกฎาคม - 24 กันยายน 20 เมษายน 2021 (2564)
4 ภาคเรียนที่ 4 11 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 13 กรกฎาคม 2021 (2564)
wdt_ID 2022 (2565) วันที่เปิดเรียน วันสุดท้ายที่จะสมัครได้
1 ภาคเรียนที่1 31 มกราคม - 14 เมษายน 2 พฤศจิกายน 2021 (2564)
2 ภาคเรียนที่ 2 2 อาจ - 8 กรกฎาคม 1 กุมภาพันธ์ 2022 (2565)
3 ภาคเรียนที่ 3 25 กรกฎาคม - 30 กันยายน 26 เมษายน 2022 (2565)
4 ภาคเรียนที่ 4 17 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 20 กรกฎาคม 2021 (2565)

Choose your language