Học kỳ và ngày nộp đơn

wdt_ID2017Học kỳNgày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 30 Tháng 1 - 13 Tháng 4 1 Tháng 11 2016
2 Học kỳ 2 29 Tháng 4 - 7 Tháng 7 31 Tháng 1 2017
3 Học kỳ 3 24 Tháng 7 - 29 Tháng 9 25 Tháng 4 2017
4 Học kỳ 4 16 Tháng 10 - 15 Tháng 12 18 Tháng 7 2017


wdt_ID2018Học kỳNgày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 29 Tháng 1 - 13 Tháng 4 31 Tháng 10 2017
2 Học kỳ 2 30 Tháng 4 - 6 Tháng 7 30 Tháng 1 2018
3 Học kỳ 3 23 Tháng 7 - 28 Tháng 9 24 Tháng 4 2018
4 Học kỳ 4 15 Tháng 10 - 14 Tháng 12 17 Tháng 7 2018


Tải mẫu đơn xin

Tiếng Việt

Choose your language