Học kỳ và ngày nộp đơn

wdt_ID 2019 Học kỳ Ngày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 29 Tháng 1 - 12 Tháng 4 31 Tháng 10 2018
2 Học kỳ 2 29 Tháng 4 - 5 Tháng 7 29 Tháng 1 2019
3 Học kỳ 3 22 Tháng 7 - 27 Tháng 9 23 Tháng 4 2019
4 Học kỳ 4 14 Tháng 10 - 13 Tháng 12 16 Tháng 7 2019
wdt_ID 2020 Học kỳ Ngày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 28 Tháng 1 - 9 Tháng 4 30 Tháng 10 2019
2 Học kỳ 2 27 Tháng 4 - 3 Tháng 7 28 Tháng 1 2020
3 Học kỳ 3 20 Tháng 7 - 25 Tháng 9 21 Tháng 4 2020
4 Học kỳ 4 12 Tháng 10 - 11 Tháng 12 14 Tháng 7 2020
wdt_ID 2021 Học kỳ Ngày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 1 Tháng 2 - 16 Tháng 4 23 Tháng 11 2020
2 Học kỳ 2 3 Tháng 5 - 9 Tháng 7 8 Tháng 2 2021
3 Học kỳ 3 26 Tháng 7 - 1 Tháng 10 27 Tháng 4 2021
4 Học kỳ 4 18 Tháng 10 - 17 Tháng 12 20 Tháng 7 2021

Choose your language