Học kỳ và ngày nộp đơn

wdt_ID 2020 Học kỳ Ngày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 28 Tháng 1 - 9 Tháng 4 30 Tháng 10 2019
2 Học kỳ 2 27 Tháng 4 - 3 Tháng 7 28 Tháng 1 2020
3 Học kỳ 3 20 Tháng 7 - 25 Tháng 9 21 Tháng 4 2020
4 Học kỳ 4 12 Tháng 10 - 11 Tháng 12 14 Tháng 7 2020
wdt_ID 2021 Học kỳ Ngày chót nộp đơn
1 Học kỳ 1 27 Tháng 1 - 9 Tháng 4 29 Tháng 10 2020
2 Học kỳ 2 27 Tháng 4 - 2 Tháng 7 27 Tháng 1 2021
3 Học kỳ 3 19 Tháng 7 - 24 Tháng 9 20 Tháng 4 2021
4 Học kỳ 4 11 Tháng 10 - 10 Tháng 12 13 Tháng 7 2021
wdt_ID 2023 School term dates Last date to apply
1 Term 1 30 January - 14 April 28 October 2022
2 Term 2 1 May - 7 July 31 January 2023
3 Term 3 24 July - 29 September 27 April 2023
4 Term 4 16 October - 15 December 20 July 2023

Choose your language