Con cái của người có học bổng được chính phủ bang Nam Úc chấp thuận

Nếu bạn có học bổng được chính phủ bang Nam Úc chấp thuận để theo học trong một trường đại học hoặc cơ sở giáo dục bậc cao ở Nam Úc theo loại chiếu khán 500 thì bạn có thể chọn đăng ký các con (từ 5 đến 18 tuổi và chưa lập gia đình) trong một South Australian government school (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc), tuỳ theo khu vực và chổ trống.

Các học bổng được chính phủ Nam Úc chấp thuận gồm:

  • Học bổng của chính phủ Úc, như AusAID hoặc Học Bổng Cho Nghiên Cứu Sinh Quốc Tế
  • Học bổng của chính phủ bang Nam Úc
  • Học bổng của trường đại học Nam Úc
  • Học bổng do chính phủ nước ngoài, chính quyền tỉnh hoặc tiểu bang, hoặc cơ quan quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Ngân Hàng Thế Giới, hoặc Ngân Hàng Phát Triển Á Châu cấp cho sinh viên. Với loại học bổng nầy, bạn phải:
    • Học ở Đại Học Flinders, Đại Học Adelaide, Đại Học Torrens, hoặc Đại Học Nam Úc
    • Ở bang Nam Úc trong thời gian theo học, và
    • Học cao hơn bậc cử nhân bằng cách nghiên cứu (loại chiếu khán 500 – nghiên cứu sinh hoặc lãnh vực ngoại vụ/quốc phòng.

Nếu bạn không có một trong những học bổng kể trên, bạn sẽ cần ghi danh những người phụ thuộc như là Con cái của du học sinh tự túc.

Miễn Phí Cho Người Phụ Thuộc

Nếu bạn được miễn phí hoàn toàn theo học bổng được chính phủ bang Nam Úc chấp thuận thì con cái của bạn cũng sẽ được miễn phí hoàn toàn trong thời gian bạn được học bổng.

Xin lưu ý: Miễn phí cho người phụ thuộc là cho thời gian được học bổng, không phải cho thời hạn của chiếu khán.

Nếu bạn được miễn phí một phần, thí dụ là 50%, thì con bạn cũng sẽ được miễn phí theo tỷ lệ giống vậy (là 50%) của phí Người Phụ Thuộc. Trong trường hợp nầy, một Thư Mời Học (LOO) sẽ được cung cấp ghi rõ phí ban đầu phải trả.

Choose your language