Người Tuỳ Thuộc

Nếu bạn là một sinh viên đang du học một khoá chính quy ở trường đại học hoặc một cơ sở giáo dục bậc cao ở bang Nam Úc, hoặc đang có chiếu khán tạm thời từ chiếu khán du học sinh, bạn có thể chọn đăng ký cho các con độc thân trong tuổi đi học (từ 5 đến 18 tuổi) như là Người Phụ Thuộc trong một South Australian government school (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc).

Loại chiếu khán và tình trạng du học của bạn sẽ quyết định thể loại Người Phụ Thuộc.

Loại chiếu khán của bạn là gì?

wdt_ID Loại chiếu khán Tình trạng du học của bạn Thể Loại Người Phụ Thuộc
1 500 Du học tự túc Con cái của du học sinh tự túc
2 500 Học bổng được bang Nam Úc chấp thuận Con cái của người có học bổng được chính phủ bang Nam Úc chấp thuận

Nếu loại chiếu khán của bạn hoặc quốc tịch thuộc một trong những điều dưới đây, con cái bạn không được ghi danh như Người Phụ Thuộc.

wdt_ID Loại chiếu khán hoặc quốc tịch Con bạn cần ghi danh như du học sinh hoặc học sinh nội địa? Bấm đường dẩn để có thêm thông tin
1 500 Nếu bạn là du học sinh đang chỉ học một khoá tiếng Anh của ELICOS, con cái bạn phải ghi danh học như du học sinh tự túc Học sinh tiểu học Học sinh trung học
2 Quốc tịch Tân Tây Lan Nếu con bạn có quốc tịch Tân Tây Lan thì có thể ghi danh như học sinh nội địa. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về cách ghi danh cho con ở trang web của Bộ Giáo Dục.
3 188, 400, 401, 403, 416, 420, 476, 485, 489, 602 Nếu bạn có chiếu khán doanh nhân, nghề nghiệp, hoặc văn hoá, con bạn có thể ghi danh như học sinh nội địa. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về cách ghi danh cho con ở trang web của Bộ Giáo Dục
4 457 Nếu bạn có chiếu khán làm việc tạm thời (tay nghề), con cái bạn có thể ghi danh học trực tiếp tại trường địa phương tuỳ theo chổ trống. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về cách ghi danh cho con ở trang web của Bộ Giáo Dục Bạn có thể được yêu cầu đóng góp học phí.
 

Choose your language