Chương trình của chúng tôi: 5-12 tuổi

Chọn trong hai chương trình tiểu học của chúng tôi.

wdt_ID Chương Trình Tiểu Học Chương Trình Du Học Tiểu Học
1 Học hơn 1 năm, tới 8 năm Học từ 1 đến 4 học kỳ
2 Hoàn thành chương trình học và chuyển lên trung học Học ngắn hạn và trải nghiệm văn hoá
3 Hỗ trợ Tiếng Anh Tăng Cường Cho Tiểu Học Hỗ trợ Tiếng Anh Tăng Cường Cho Tiểu Học
4 Xem học trình đính kèm Xem học trình đính kèm

Tải tài liệu chương trình

Tiếng Việt

Choose your language