Cách Xin

Xin sử dụng trình tự nầy như là cách hướng dẩn để ghi danh con cái bạn là Người Phụ Thuộc.

1. Điền và gởi đơn

Trước khi bắt đầu làm đơn, xin vui lòng đọc Điều Khoản và Điều Kiện Ghi Danh và chuẩn bị sẵn thông tin và văn bản sau đây:

  • bản sao Thư Xác Nhận Đơn Ghi Danh Học (COE) hoặc Thư Mời Học (LOO) từ trường của bạn
  • bản sao chiếu khán và chi tiết gia đình của bạn
  • bằng chứng bảo hiểm sức khoẻ ở nước ngoài cho gia đình của bạn

Đơn của bạn sẽ được cứu xét và một LOO sẽ được gởi đến cho con bạn.

2. Gởi lại mẫu Chấp Nhận Thư Mời Học và sắp xếp trả tiền

Gởi lại mẫu Chấp Nhận Thư Mời Học và sắp xếp đóng phí như được ghi trong LOO, bao gồm học phí cho hai học kỳ. Nếu con bạn bắt đầu hoặc chấm dứt trong một phần của học kỳ, phí cho từng tuần sẽ được tính là 10% phí của học kỳ theo như bản phí cho Người Phụ Thuộc của năm tương ứng.

Khi việc đóng tiền của bạn được giải quyết, một Thư Xác Nhận Đơn Ghi Danh Xin Học  và mẫu Thông Báo Nhà Trường về Người Phụ Thuộc (Dependant Notification of School) sẽ được gởi đến bạn.

Tiếp theo việc trả tiền lần đầu trong LOO, mỗi sáu tháng bạn sẽ được gởi hoá đơn đến để thanh toán phí Người Phụ Thuộc cho sáu tháng tiếp theo (hai học kỳ). Hoá đơn cuối cùng của bạn tuỳ thuộc vào ngày con bạn thôi học.

3. Ghi danh cho con

Hầu hết các trường chính phủ được phân chia theo địa bàn. Khi bạn có địa chỉ chắc chắn ở Nam úc, bạn có thể  tìm một South Australian government school (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc) cho con bạn căn cứ vào địa bàn nơi bạn sẽ ở.

Xin lưu ý: tuỳ theo khả năng của một số trường nên có khi họ không thể nhận ghi danh của bạn được và đề nghị đi đến trường khác.

Để ghi danh cho con, bạn mang theo những giấy tờ sau đến trường công lập chính phủ trong khu của bạn (tuỳ theo chổ trống) cho mỗi đứa con:

  • Thư Xác Nhận Đơn Ghi Danh Xin Học
  • Mẫu Thông Báo Nhà Trường về Người Phụ Thuộc có điền chi tiết liên lạc của bạn
  • Chi tiết chiếu khán và hộ chiếu của gia đình
  • Bằng chứng địa chỉ cư trú ở Nam Úc của bạn
  • Bản sao báo cáo học tập gần nhất (được phiên dịch và xác nhận)
  • Bản sao những thông tin liên quan về sức khoẻ

Sau khi ghi danh, nhà trường được yêu cầu gởi lại mẫu Thông Báo Nhà Trường về Người Phụ Thuộc cho Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế và Department for Education and Child Development (DECD, Bộ Giáo dục và Phát triển Trẻ thơ).

Trường có thể khuyên bạn ghi danh cho con học Chương Trình Tiếng Anh Tăng Cường để trau giồi thêm Anh ngữ trước khi nhập học. Ghi danh chương trình nầy không phải trả thêm học phí. .

Xin lưu ý: bạn cũng sẽ cần trả Phí Tài Liệu và Dịch Vụ cho nhà trường. Phí nầy thay đổi tuỳ theo trường từ $200 đến $900 một năm và phải trả thẳng cho nhà trường.

Bắt đầu điền đơn

Choose your language