Tại Sao Bang Nam Úc

Thủ phủ của Bang Nam Úc, Thành Phố Adelaide, là một thành phố thân thiện, năng động, và đã nhiều lần được xếp hạng trong 10 thành phố đứng đầu của thế giới.

Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc luôn cung cấp các trải nghiệm cho học sinh quốc tế từ năm 1989 và có hơn 100 trường tiểu học và trung học cung cấp những chương trình học tập và thể thao độc đáo.

Chọn Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc vì: 

 Tại Sao Bang Nam Úc

Thủ phủ của Bang Nam Úc, Thành Phố Adelaide, là một thành phố thân thiện, năng động, và đã nhiều lần được xếp hạng trong 10 thành phố đứng đầu của thế giới.

Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc luôn cung cấp các trải nghiệm cho học sinh quốc tế từ năm 1989 và có hơn 100 trường tiểu học và trung học cung cấp những chương trình học tập và thể thao độc đáo.

Chọn Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc vì: