หลักสูตรของเรา: อายุ 5 – 12 ปี

เลือกจากหลักสูตรระดับประถมศึกษาสองหลักสูตรของเรา

wdt_ID หลักสูตรระดับประถมศึกษา หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับประถมศึกษา
1 เรียนเกิน 1 ปี ไม่เกิน 8 ปี เรียนระหว่าง 1-4 ภาคเรียน
2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและการเปลี่ยนผ่านสู่ระดับมัธยมศึกษา การเรียนและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมระยะสั้น
3 การสนับสนุนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาแบบเร่งรัด การสนับสนุนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาแบบเร่งรัด
4 ดูสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร ดูสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร

ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับหลักสูตร

ภาษาไทย

Choose your language